دوزینگ ( دستگاه ترکیب مواد گرانول - پودر)
1- قابلیت نصب بر روی خطوط اکستروژن یا دستگاه تزریق
2- دارای نمایشگر کنترل
3- قابلیت سنکرون شدن با سرعت اکسترودر
4- دارای مزیت نظافت سریع برای تغییر رنگ در خطوط یا دستگاه تزریق
5- قابل استفاده برای مواد پودر یا گرانول
6- ترکیب 2 موادتا 10 مواد 
7- قابلیت نصب هم زن مواد پس از ترکیب
8- قابلیت سفارش از نوع حجمی یا گراویمتریک (وزنی)

دوزینگ پودر - دوزینگ گرانول - دوزینگ مستربچ - دوزینگ رنگ - گراویمتری